Moduly

 1. Údajová základňa
  • číselníky MT: materiálov, výrobkov...
  • číselníky OP: operácie pre časový rozvrh...
  • číselníky SB: sklady, pracoviská, stroje, strediská...

 2. Ceny
  • odberateľský, dodávateľský cenník
  • réžia - výrobná, odbytová, správna, finančná
  • cena práce, stroja, réžie

 3. Kalkulácie
  • marketingové kalkulácie, kalkulačné vzorce
  • ocenenie položky objednávky

 4. CRM
  • dopyt a ponuka
  • rámcové objednávky

 5. Odbyt
  • stavové plánovacie tabuľky
  • prijaté objednávky, tok objednávok

 6. Daňové doklady
  • dodacie listy a faktúry
  • dobropisy a vrubopisy

 7. Sklady
  • plán príjmu a výdaja, skladové karty
  • prevodky, inventrúry

 8. Technická príprava výroby
  • kusovníky a materiály
  • zoznam a rozpis TP
  • integračné rozhranie s externým IS
  • TPV

 9. Výroba
  • výrovná plánovacia tabuľka, plán výroby, výrobné príkazy, hlásenky
  • kapacity

 10. Zásobovanie
  • zásobovacia plánovacia tabuľka
  • plán nákupu, vydané objednávky

 11. BarCode (čiarový kód)
  • odhlásovanie operácií pomocou čiarového kódu

 12. Účtovíctvo
  • interné, externé, integračné rozhranie

 13. EDI
  • elektronický prenos dát

 14. Planner
  • plánovanie súčasných a budúcich požiadaviek

 15. Výstupy, prehľady, exporty
  • z uvedených častí systému

Nedokončená výroba

 • Skutočné ceny
 • Monitoring stavu hotových výrobkov, podzostav a detailov
 • Inventúra po strediskách
 • Online monitoring
 • Špecifický výpočet podľa hlásení

Model

 1. Procesný model vybavenia objednávky
  • komplexné riešenie systému, koordinácia všekých procesov v reálnom čase
  • oborovo neutrálny a otvorený systém pre integráciu s produktami iných výrobcov
  • dynamický variabilný systém s možnosťou rýchlej reakcie na zmeny
  • záznam úplnej histórie od objednávky k distribúcii
 2. Podporované metódy a nástroje:
  • Just-In-Time
  • Lean - štíhla výroba
  • TOC - teória obmedzenia, Dr. Goldratt
  • SixSigma

Technická príprava výroby

 • TPV
  • Kusovník
  • Technologické postupy
 • Cena
  • Oceňovanie operácií
  • Kalkulácie technologických postupov
 • Rozhranie
  • Integračné rozhranie
  • Univerzálny konektor

Plánovanie výroby

LSSKlient podporuje všetky štandardné činnosti, ktoré prebiehajú vo výrobných firmách avšak najsilnejšou stránkou systému je plánovanie a riadenie výroby.

 • Plánovanie výroby v periódach
 • Výrobný plán podľa kapacít strojov a ľudských zdrojov
 • Plán požiadaviek z výroby - materiál, polotovary, kooperácia
 • Plánovanie "ťahom" / "tlakom"
 • Úzke miesta vo výrobnom procese ako limitujúci faktor
 • Plánovanie rezerv /bufer/ pre riešenie mimoriadných udalostí - poruchy strojov, mimoriadne zakázky
 • Rýchly a prehľadný nástroj pre vizualizované plánovanie
 • "Lead time" navigácia - technologicky nutná doba na realizáciu

Management Workflow

Management workflow je súbor výstupov v grafickej forme určený hlavne pre TOP management firmy. Každý z výstupov obsahuje graf a vybrané údaje v tabuľkovej forme.

 • Kapacity - pohľad na zaťaženie kapacitných subjektov podľa zvoleného obdobia
  • Deň
  • Týždeň
  • Mesiac
 • OTD - On Time Delivery(doručenie na čas) z pohľadu firmy ako dodávateľa a odberateľa
  • Odberatelia
  • Dodávatelia
  • Plán - výrobný príkaz
  • Plán - hlásenka
 • Výdaj - hodnota výdaja zo skladu hotových výrobkov v skladových cenách a hodnota na dodacích listoch v čase
  • Sklad hotových výrobkov
  • Dodacie listy
 • Zisk - zobrazenie predajných cien, nákladov a zisku za zvolené obdobie
 • Výroba - prehľad vyrábaných zákazok za zvolené obdobie
 • Prietok - zobrazenie prietoku v čase, prietok predstavuje rozdiel medzi hodnotou na vydaných faktúrach a dodacích listoch