Operačný program

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR).

Projekty zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov, zvýšenie tvorby pracovných miest zamestnanosti a adaptability zamestnancov.